• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Program Interreg Brandenburgia – Polska 2021 – 2027

Pieszo czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Pieszo, czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach”.
Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
KWOTA DOFINANSOWANIA: 365.039,14zł.
Całkowita wartość projektu: 429.457,82 zł
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Żary o statusie miejskim.
W ramach projektu przewidziano:
 
1. wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze gminnej klasy Z - ul. Żagańska, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Szpitalną;
2. zakup i montaż wyświetlaczy prędkości w 10 lokalizacjach na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na drogach gminnych:
 • ul. Zielonogórska,
 • ul. Zgorzelecka,
 • al. Jana Pawła II,
 • ul. Żagańska,
 • ul. Moniuszki,
 • ul. Katowicka,
 • ul. Okrzei,
 • al. Wojska Polskiego,
 • ul. Piastowska,
 • ul. Czerwonego Krzyża;
3. zakup mobilnych miasteczek rowerowych, które zostaną przekazane szkołom podstawowym zlokalizowanym w gminie Żary o statusie miejskim.
 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
 
Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
 
1) adresu e-mail: e-mail
 
Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca:
 
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
 
 

„Żary-dostępne miasto”

Gmina Żary z siedzibą Pl. Rynek 1-5 w Żarach realizuje przedsięwzięcie grantowe „Żary-dostępne miasto”,  finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności gminy w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej. Planowane działania ułatwią korzystanie z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Żarach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku osobom ze szczególnymi potrzebami, dla których  dostępność jest kluczowym warunkiem prowadzenia samodzielnego życia oraz pełnego uczestnictw w życiu społecznym naszego miasta.  
W ramach grantu:
-  zapewnimy  informację na temat rozkładu pomieszczeń  w budynkach MOPS, ŚDS i Urzędu Miejskiego w sposób wizualny i dotykowy (obraz w formie wypukłej),
-  zakupimy i zamontujemy w kasie MOPS-u interkom kasowy (obsługa osób słabosłyszących),
- dostosujemy strony  internetowych MORiW i ŚDS do wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej,
- przeprowadzimy analizę i oględziny stanu dostępności architektonicznej  oraz informacyjno – komunikacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Żarach
 
Wartość grantu: 60 790,00 zł PLN

Żary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 2020

Cyfrowa Gmina

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ramowym), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej dalej „ustawą”). POPC jest jednym z 6 krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, określającej strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
czytaj dalej

Funduszu Dróg Samorządowych/ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Inwestujemy w zielone Żary” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Realizacja projektu PO WER 2.18 pt.: "Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego"

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.