• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Laptopy dla czwartoklasistów

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024
 
• Informacje podstawowe
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 
• Dla kogo pomoc i jaka jest jej wartość ?
Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie:
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1-6),
8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1-6 i 8),
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).
 
• W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania:
● zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:
uczeń
Niepełnosprawność
kwota
liceum ogólnokształcącego
Uczeń:
a) słabowidzący
b) niesłyszący
c) słabosłyszący
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
445,00
Technikum –
pomoc obejmuje również dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego
 
● zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
uczeń
Niepełnosprawność
kwota
 
branżowej szkoły I stopnia,
branżowej szkoły II stopnia-
pomoc obejmuje również dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego
 
 Uczeń:
a) słabowidzący
b) niesłyszący
c) słabosłyszący
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
390,00 zł
 
● zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
uczeń
Niepełnosprawność
kwota
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Uczeń:
a) z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
(w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej – tabela 1 i 2 od a do f oraz tabela 3 a)
225,00 zł
 
• Sposób załatwienia sprawy
 
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu !
 
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych należy:
 
1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2023/2024 w terminie do 13 października 2023 r.
 
wniosek mogą złożyć:
- opiekun ucznia (rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektor regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci) albo,
- pełnoletni uczeń albo,
- nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 
2. dokonać zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
3. przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu:
w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego/kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia,
- rachunek,
- paragon (opisany),
- oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego/kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów zakupu następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia; nazwę i adres szkoły; klasę, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2023/2024; wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i kwotę zakupu; datę zakupu; czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 
Według założeń tegorocznego programu zwrot kosztów zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nastąpi najpóźniej do dnia 11 grudnia 2023 r.

Komunikat ws. stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Nabór wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) rozpocznie się od dnia 1 września 2023 r.  
Druki wniosków dostępne będą od dnia 28 sierpnia 2023 r.
 
Komu przysługuje stypendium?
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Jakie kryteria należy spełniać, by otrzymać stypendium?
- być mieszkańcem miasta Żary,
- miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto na osobę w rodzinie (dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. sierpnia), jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Skąd można pobrać wniosek o stypendium?
Aktualne wnioski o stypendium szkolne dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Biuletyn Informacji Publicznej, w zakładce Co i jak załatwić- Wydziały- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Stypendium szkolne lub do pobrania w Urzędzie Miejskim w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańca (przy wejściu B) i w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu- pokój nr 210 I piętro
 
Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium?
- dla uczniów szkół – w terminie od 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.,
- dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2023 r.,
- jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - wniosek należy złożyć w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego.
 
W jakiej formie może być udzielone stypendium szkolne?
- w  formie  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału w zajęciach edukacyjnych,w  tym  wyrównawczych, wykraczających  poza  zajęcia  realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- w  formie pomocy  rzeczowej o charakterze  edukacyjnym,  w tym  w  szczególności zakupu podręczników,
- w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic/opiekun prawny dzieci /pełnoletni uczeń – obywatele Ukrainy, mieszkający na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany jest za legalny oraz który przybył do Polski po 24.02.2022 r. i został wpisany do rejestru PESEL-UKR.
 
Szczegółowych informacji w sprawie stypendium szklanego można uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 25

Bazy teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom i rodzinom doznających przemocy domowej.

Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023  -udostępniamy linki do baz danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin doznających przemocy domowej, które na terenie województwa lubuskiego udzielają pomocy.

Bezpłatne webinarium „#MEDIAchallenge: słoneczne i (cyber)bezpieczne wakacje”.

Centrum Edukacji Medialnej zaprasza 20 lipca 2023 roku o godzinie 16 na bezpłatne webinarium #MEDIAchallenge: słoneczne i (cyber) bezpieczne wakacje, podczas którego w prosty i przystępny sposób zostaną przedstawione cyberzagrożenia, jakie czyhają na dzieci, młodzież oraz dorosłych w czasie wakacji.

XXIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży - posłanki i posłowie z Żar w parlamencie

W Międzynarodowym Dniu Dziecka po raz 29 obradował Sejm Dzieci i Młodzieży.
Nasi młodzi parlamentarzyści ze SP nr 8, SP nr 5 i SP nr 1 spotkali się w Sali Posiedzeń Sejmu, reprezentując województwo lubuskie. Temat przewodni tegorocznej sesji SDiM brzmiał: „Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat — o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim”.  
Tytuły posła/posłanki XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży otrzymali: 
Hanna Kopala i Julia Sałdan, SP 5 
Julia Stodolska i Hubert Mazur, SP 5 
Laura Sokalska i Emilia Wieczyńska, SP 5 
Michał Gniazdowski i Hubert Tokarczuk, SP 5 
Martyna Bejman i Klara Gieracz, SP 8 
Anna Klama i Anna Szewczyk, SP 8 
Kornelia Kaźmierczuk i Faustyna Szkolna, SP 8 
Lena Kolbiarz i Julia Nowak, SP 8 
Antoni Karaś i Damian Henke, SP 1 
Weronika Zawadzka i Zuzanna Durys, SP 1 
 
Sukces naszych uczniów to ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Jesteśmy z was dumni !!! Dziękujemy opiekunkom konkursu Pani Marlenie Olechno (SP5 i SP8 Żary) oraz Pani Annie Karaś i Sylwi Kocioł (SP1 Żary)

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Sejm Dzieci i Młodzieży

„Odkrywca Parków Narodowych” – gra multimedialna

Zdobywanie wiedzy o parkach narodowych z grą „Odkrywca Parków Narodowych” jest ciekawą przygodą. Przewodnik, atlas, informacje na temat roślin i zwierząt to tylko wybrane ciekawostki, które dostarcza projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 
 

Akademia Superbohaterów – pierwsza tego rodzaju gra mobilna

Zanurz się w świecie polskich superbohaterów. Zostań uczniem unikatowej akademii prowadzonej przez wybitnych polskich naukowców. Pobierz bezpłatną grę edukacyjną i daj się wciągnąć w fascynującą przygodę!

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ŻARY W SPRAWIE DYŻURÓW LETNICH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

W okresie letnim dyżur na terenie miasta Żary pełnić będą następujące przedszkola:
Miesiąc
Przedszkole
Adres
lipiec 2023 r.
Miejskie Przedszkole Nr 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Parkowa 10
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ul. 11 Listopada 22
sierpień 2023 r.
Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy
 
ul. 1 Maja 3a
 
Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Bajka
ul. Okrzei 15
 
Do kiedy należy złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni do przedszkola?
Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy złożyć do dnia 16 czerwca 2023 r.
Pierwszeństwo przyjęć mają dzieci rodziców pracujących.
Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur w innym terminie, w miarę wolnych miejsc.
 
Gdzie pobrać wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?
Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje dla rodziców.
 
Gdzie złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?
Wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy złożyć do jednego wybranego w danym miesiącu przedszkola dyżurującego!
 
Ile wynosi opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym?
Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym obejmuje realizację podstawy programowej (do 5 godzin dziennie). Za każdą godzinę opieki ponad 5 godzin rodzic/opiekun prawny płaci 1 złoty. Opłata za pobyt dziecka nie uwzględnia wyżywienia.
 
Jak i do kiedy należy wnieść opłatę za dyżur dziecka w przedszkolu w okresie letnim?
Opłatę należy uregulować na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:
• do 23.06.2023 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,
do 10.07.2023 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu.
 
Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  o  wczesnym  wspomaganiu  rozwoju  są  zwolnione z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 14

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.