• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Zieleń miejska

Nabór wniosków na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2022 roku z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 16 do 20 maja 2022 r.
 
Nowopowstały program pilotażowy ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństw. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 200 000,00 zł dla ROD znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Środki pochodzą z budżetu Województwa Lubuskiego. Dofinansowanie wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 20 tys. zł dla danego ROD. Konieczny jest wkład własny w wysokości min. 25 %. Inwestycja ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństw.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
1) budową, odbudową, przebudową, rozbudową, modernizacją, odnową lub remontem na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także z zakupem innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;
 
2) ulepszeniem ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD, np.: organizowaniem, budową lub odbudową, przebudową, rozbudową, adaptacją, modernizacją, odnową, rewitalizacją i zmianą aranżacji oraz utrzymaniem istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych, oraz budowa systemów deszczowych;
 
3) organizowaniem, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór karty oceny zadania

Ankieta

„Szanowni Państwo,
 
na zlecenie Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z siedzibą w Legnicy firma Grupa BST Sp. z o. o. realizuje badanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu oraz ich gotowości do podejmowania tych działań  na terenie własnych posesji i miejsc publicznych w gminie. Badania ankietowe realizowane są na terenie powiatów obszaru transgranicznego (bolesławiecki, jaworski, karkonoski, lubański, lwówecki, kamiennogórski, zgorzelecki, złotoryjski, żarski).
 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety (11 pytań):
 
 
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.
 
Dziękujemy za udział w badaniu!”

Załączniki

Dotacja dla ROD

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy rodzinnym ogrodom działkowym z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi ogrodów działkowych.
 
 
 
 
Kto może się ubiegać?
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy.
 
Na co dotacja?
Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do ROD.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach bądź za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP.
 
Termin realizacji zadania
ROD zobowiązane jest do końcowego rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.
 
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o udzielenie dotacji,
- Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Kopie dokumentów uprawniających do realizacji zadania, jeżeli wymagane jest to odrębnymi przepisami, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),
- Oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku,
- Projekt planowanej inwestycji (jeśli ROD posiada) albo szczegółowy opis planowanej inwestycji dokonany w sposób umożliwiający określenie kosztów jej realizacji.
 
Załączniki do pobrania:
 
 

Dotacja dla ROD

Tytuł zadania:
„III edycja dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w mieście Żary”
 
Termin składania wniosków:
Od 01 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami
 
Druki do pobrania:
Wniosek o udzielenie dotacji
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załączniki

Informacja o zielonych zadaniach

Inwestujemy w zielone Żary

Łąki kwietne w mieście jako alternatywa dla całorocznego utrzymania trawników

Gdzie powstaną kwietne łąki w Żarach
 
Przykładowe rozwiązania

Pergola

26 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach przystąpili do odbioru zadania związanego z remontem pergoli służącej jako podpora dla pnącza Glicynii. Projekt remontu polegającego na demontażu starej konstrukcji oraz budowie nowego urządzenia przygotował Pan Maciej Jans „BUDINWEST”. Prace wykonał Pan Rafał Dziewiński „STEEL-RAF”.
Poprzednie urządzenie wykonane z elementów drewnianych z uwagi na zużycie materiału i znaczne ubytki drewna stwarzało zagrożenie dla użytkowników parku rekreacyjno – wypoczynkowego. Nowa pergola jest stabilna, bezpieczna i  funkcjonalna.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja dla osób poszukujących informacji na temat sposobu usunięcia drzew/a z terenu własnej nieruchomości

1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.