• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Współpraca z NGO

Nabór do Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego na lata 2023-2027

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji 2019-2023 „Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego” Wydział Oświaty Kultury i Sportu tutejszego urzędu prosi o wytypowanie jednego przedstawiciela Waszej organizacji do nowej kadencji na lata 2023-2027.
W dniu 25 listopada 2022 r. Rada Miejska w Żarach uchwaliła „Roczny program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Zgodnie z w/w programem Burmistrz Miasta Żary kontynuuje współpracę z „Zespołem  Konsultacyjno–Opiniujący”, który zostanie powołany w składzie 5 członków (3 przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta Żary, 1 pracownik Urzędu Miasta oraz 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Żarach). Powoływany zespół będzie miał charakter konsultacyjny i  opiniodawczy. Od osób zgłaszanych do zespołu oczekujemy kreatywności, zaangażowania oraz dyspozycyjności. Ostatecznego wyboru kandydatów do „Zespół Konsultacyjno-Opiniującego” dokona Burmistrz Miasta Żary lub upoważniony do działania w imieniu Burmistrza Miasta Żary Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Kandydatów prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: e-mail  lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach.
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2022 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

Wspieraj lokalnie, zostaw 1,5% podatku w Żarach

Roczny program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2021 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Roczny program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Roczny program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2020 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Program Klub - edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.
Głównymi celami programu są:
  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Kwota dofinansowania wynosi:
  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:
  1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.
Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl.
Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Rozlicz PIT w Żarach

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.