• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Opłaty

Zestawienie terminów płatności w 2023 roku

Lp. Okres rozliczeniowy Termin płatności
1. Styczeń 2023 roku 25.01.2023 roku
2. Luty 2023 roku 25.02.2023 roku
3. Marzec 2023 roku 25.03.2023 roku
4. Kwiecień 2023 roku 25.04.2023 roku
5. Maj 2023 roku 25.05.2023 roku
6. Czerwiec 2023 roku 25.06.2023 roku
7. Lipiec 2023 roku 25.07.2023 roku
8. Sierpień 2023 roku 25.08.2023 roku
9. Wrzesień 2023 roku 25.09.2023 roku
10. Październik 2023 roku 25.10.2023 roku
11. Listopad 2023 roku 25.11.2023 roku
12. Grudzień 2023 roku 25.12.2023 roku
 
Bez zmian pozostają wysokości opłaty, indywidualne numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawek Urząd Miasta zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY

Zestawienie terminów płatności w 2022 roku

Okres rozliczeniowy
Termin płatności
Styczeń 2022 roku
25.01.2022 roku
Luty 2022 roku
25.02.2022 roku
Marzec 2022 roku
25.03.2022 roku
Kwiecień 2021 roku
25.04.2022 roku
Maj 2022 roku
25.05.2022 roku
Czerwiec 2022 roku
25.06.2022 roku
Lipiec 2022 roku
25.07.2022 roku
Sierpień 2022 roku
25.08.2022 roku
Wrzesień 2022 roku
25.09.2022 roku
Październik 2022 roku
25.10.2022 roku
Listopad 2022 roku
25.11.2022 roku
Grudzień 2022 roku
25.12.2022 roku
 
Bez zmian pozostają wysokości opłaty, indywidualne numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawek Urząd Miasta zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zestawienie terminów płatności w 2021 roku

Ulga dla posiadaczy kompostowników

Od 1 września 2020 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.
Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.
Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) oraz Straż Miejska są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami mieszkańcy, którzy się tego dopuścili, zostaną obciążeni karą za nieprawidłową segregację.
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika
- w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.
Dodajmy, że zarówno obowiązek segregacji, jak i kompostowania przez tych mieszkańców, którzy zadeklarowali prowadzenie kompostownika, będą kontrolowali pracownicy firmy odbierającej odpady i Strażnicy Miejscy. Jeśli stwierdzą, że właściciel nieruchomości kompostownika jednak u siebie nie ma albo po prostu go nie używa, straci na okres pół roku możliwość korzystania z ulgi.
Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.).
 
UWAGA
Ulga w wysokości 5 zł nie jest odliczana od stawki podstawowej tj. 24 zł za osobę, a od opłaty miesięcznej wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej (np. 2 osoby x 24zł= 48 zł, po zastosowaniu ulgi opłata miesięczna wyniesie 43 zł).

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2020 ROKU

Zestawienie terminów płatności w 2020 roku.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.07.2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz.1455 ze zm.), Burmistrz Gminy Żary o statusie miejskim zawiadamia, iż Rada Miejska w Żarach w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/36/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r., poz. 1063). Przedmiotowa uchwała będzie obowiązywała od 01 lipca 2019 r.
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • 17,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
Począwszy od 1 lipca 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w pok.
nr 306 lub telefonicznie pod nr 68 470 83 35.

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2019 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
 • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1.
Styczeń 2019 roku
25.01.2019 roku
2.
Luty 2019 roku
25.02.2019 roku
3.
Marzec 2019 roku
25.03.2019 roku
4.
Kwiecień 2019 roku
25.04.2019 roku
5.
Maj 2019 roku
25.05.2019 roku
6.
Czerwiec 2019 roku
25.06.2019 roku
7.
Lipiec 2019 roku
25.07.2019 roku
8.
Sierpień 2019 roku
25.08.2019 roku
9.
Wrzesień 2019 roku
25.09.2019 roku
10.
Październik 2019 roku
25.10.2019 roku
11.
Listopad 2019 roku
25.11.2019 roku
12.
Grudzień 2019 roku
25.12.2019 roku
 

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2018 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
 • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1
Styczeń 2018 roku
25.01.2018 roku
2
Luty 2018 roku
25.02.2018 roku
3
Marzec 2018 roku
25.03.2018 roku
4
Kwiecień 2018 roku
25.04.2018 roku
5
Maj 2018 roku
25.05.2018 roku
6
Czerwiec 2018 roku
25.06.2018 roku
7
Lipiec 2018 roku
25.07.2018 roku
8
Sierpień 2018 roku
25.08.2018 roku
9
Wrzesień 2018 roku
25.09.2018 roku
10
Październik 2018 roku
25.10.2018 roku
11
Listopad 2018 roku
25.11.2018 roku
12
Grudzień 2018 roku
25.12.2018 roku
1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.