• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PROCEDURA WYPŁATY ODSZKODOWANIA

  • 06-02-2013

Marszów - Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 15 gmin z powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin. Gmina Miejska Żary posiada w spółce ZZO spółka z o. o. 24,31 % udziałów i jest jej największym udziałowcem.
Podstawowym celem systemu jest powstanie centralnej instalacji do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku.
Projekt przewiduje również przeprowadzenie rekultywacji zamykanych składowisk, budowę stacji przeładunkowej oraz intensywnej akcji edukacji ekologicznej i promocji Projektu.
W ramach Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” nastąpi rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów. Przyczyni się również do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego w obrębie jego oddziaływania.
Budowa specjalistycznego zakładu zagospodarowania odpadów doprowadzi do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach oraz do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej.
Dofinansowanie projektu
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu "Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego" w ramach działania 2.1 Priorytetu. II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zawarta w Żaganiu w dniu 09.06.2010r.
Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A.
Beneficjent – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 125 611842,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa PLN).
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 69 821 878,69 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem PLN 69/100).
Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej niż 59 348596,88 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć PLN 88/100), w tym 100% tytułem płatności.
Całkowita wartość projektu: 125 611842,00 PLN brutto
Wartość dofinansowania: 59 348596,88 PLN
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: 85%
 
W dniu 11.01.2013 roku została podpisana umowa na Projektowanie i budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” z konsorcjum firm:
Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH, Max-Planck-Straβe 15, 33428 Marienfeld, Niemcy (Lider konsorcjum) Eggersmann Anlagenbau GmbH & Co.KG., Max-Planck-Straβe 15, 33428 Marienfeld, Niemcy (Partner).
Zakład zostanie wybudowany za kwotę 61.082.439,87 zł (netto).
Zaprojektowany i wybudowany zakład ma spełniać wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu.
Więcej na stronie: http://marszow.pl/
  • 06-02-2013

AGLOMERACJA ŻARY

   Największym przedsięwzięciem komunalnym w najbliższych latach będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście Żary i kilku wsiach okalających miasto leżących na terenie gminy wiejskiej Żary.
 
Projekt będzie obejmować:
• Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla następujących odcinków:
- odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Grabik” - 11,136 km,
- odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Kunice” - 27,808 km,
- odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Zatorze IV” - 6,732 km,
• Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczno-podciśnieniowej dla następujących odcinków:
- odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Zatorze V” - 3,217 km,
• Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-podciśnieniowej dla następujących odcinków:
- odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Mirostowice Dolne” - 12,741 km,
• Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Żarach w ulicy Kazimierza Wielkiego i Mickiewicza o długości 0,258 km.
Łączna długość sieci nowo wybudowanej to 61,634 km w tym:
• sieć grawitacyjna: 34,582 km,
• sieć tłoczna: 14,341 km,
• sieć podciśnieniowa: 12,711 km,
wraz z 53 przepompowniami ścieków.
  • 06-07-2007

Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Żarach – etap I

     Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Żarach – etap I” nastąpiło w sierpniu 2006r., natomiast jego zakończenie planowane jest na październik 2007 roku. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (dofinansowanie w kwocie 1.928.968,30 zł), zakłada budowę pawilonu muzycznego, rekonstrukcję i modernizację fontanny, budowę nowego i renowację istniejącego ogrodzenia, uporządkowanie układu komunikacyjnego w zakresie przebiegu, szerokości i nawierzchni ścieżek, uzupełnienie szaty roślinnej parku, wyposażenie parku w ławki, kosze na śmieci itp. Całkowite wydatki w ramach projektu zamkną się w kwocie ok. 2.574.192,00 zł.
 
  • 07-02-2007

Przystosowanie Starówki w Żarach do potrzeb turystyki

     Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Przystosowanie Starówki w Żarach do potrzeb turystyki” nastąpiło we wrześniu 2005 r., natomiast jego zakończenie w listopadzie 2006 roku. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie w kwocie 2.790.340,00 zł), została przebudowana nawierzchnia Rynku, ul. Mieszka I i Książęcej w Żarach. W ramach projektu wybudowano również fontannę, studnię, wymieniono oświetlenie uliczne oraz iluminacyjne, zainstalowano elementy małej architektury w postaci ławek, kwietników, koszy na śmieci, utworzono 52 miejsca parkingowe. Całkowite wydatki w ramach projektu wyniosły 4.838.978,89 zł.
  • 27-09-2006

Zakończono inwestycję...

     W lipcu 2006 roku zakończono inwestycję pod nazwą: „Uzbrojenie terenu pod inwestycje w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach”. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie w kwocie 2.020.710,30 zł) oraz środków budżetu państwa (dofinansowanie w kwocie 269.428,04 zł), powstała droga o nawierzchni asfaltowej o długości ponad 1 km wraz z towarzyszącymi jej chodnikami i ścieżkami rowerowymi, wybudowano również odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,98 km i sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,25 km. Całkowite wydatki w ramach projektu wyniosły 3.079.305,17 zł.
   
1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.