• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dodatek osłonowy

Od 4 stycznia Urząd Miejski w Żarach rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę DODATKU OSŁONOWEGO. Wniosek należy złożyć do 31 października 2022 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski  w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego i przesyła na adres: skrzynka EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP. Wnioski w formie pisemnej można złożyć w skrzynce  podawczej lub na stanowisku nr 5 w Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B oraz korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Żarach Pl. Rynek 1-5 68-200 Żary.
Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy
Formularz wniosku oraz wskazówki jego wypełnienia znajdują się na stronie www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania  
Formularze wniosków w formie papierowej znajdują się do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B na stojakach umieszczonych przy wejściu.
Urząd Miejski w Żarach wypłaca dodatek osłonowy w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego (przelewem). Nie przewidujemy wypłaty gotówkowej.
 
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych tel. 68 4708 303; 68 4708 295; 68 4708 393; 68 4808371.

Karta Dużej Rodziny

Przypominanym, że z końcem czerwca 2021 r. Aplikacja mKDR została zamknięta.
czytaj dalej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

            Z dniem 1 stycznia 2018r. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uzyskała formę dokumentu elektronicznego. Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, nie ma konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki geolokalizacji.
            W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi dołączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.
            Informacje dotyczące wnioskowania o Kartę elektroniczną znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/  . Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/  znajduje plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcje wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
            Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/   .

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny

Burmistrz Miasta Żary
zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do zostania
Partnerem Karty Dużej Rodziny
 
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, z których można skorzystać na terenie całego kraju oraz jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie rodzinom wielodzietnym.
Szczegółowe informacje Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny zawarte są w informatorze znajdującym się poniżej.
Zainteresowane podmioty mogą składać formularze za pomocą strony internetowej:
Więcej informacji możecie państwo uzyskać w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerami telefonu:
 • Agnieszka Kostrzewa – tel. 95 7 115 176
 • Izabela Ciepuch – tel. 95 7 115 167
 • Beata Kropidłowska – tel. 95 7 115 169
lub za pomocą poczty elektronicznej: e-mail

Załączniki

ŻARY MIASTO PRZYJAZNE DUŻEJ RODZINIE

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie miasta Żary (także rodzinie zastępczej, rodzinnemu domowi dziecka), posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń wieku. Kartę otrzyma każdy członek rodziny.
 
JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Listę partnerów Programu „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie” można zobaczyć TUTAJ
 
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy.
 
Druki wniosków:
 
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – PL. Rynek 17 pokój nr 17.
Rodzic / opiekun prawny dziecka składa wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – PL. Rynek 17 pokój nr 17.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
 1. W przypadku rodzica - dokument tożsamości oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej (wzór we wniosku).
 2. W przypadku małżonka rodzica - dokument tożsamości oraz akt małżeństwa.
 3. W przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
 4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki  (wzór oświadczenia do pobrania) wraz z dokumentem tożsamości.
 5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
 6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 7. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość  oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Wydanie Karty nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
O dacie odbioru kart rodzic zostanie poinformowany e-mailem,  telefonicznie lub pisemnie.
Rodzic odbiera Kartę osobiście.
 
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY
Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie informuje Urząd Miasta o utracie lub zniszczeniu karty, telefonicznie pod numerem tel. 68 470 83 47 oraz potwierdza ten fakt pisemnie oświadczając o utracie lub zniszczeniu Karty „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek o wydanie duplikatu Karty dla osoby, która ją utraciła lub której karta uległa zniszczeniu wpisując wyłącznie jej dane we wniosku.
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Miejskiego w Żarach, podlega anulowaniu.
Warunkiem wydania duplikatu karty jest uiszczenie opłaty 10,00 zł.
 
NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie” wydawana jest na okres:
    - do 31 grudnia 2025 r.,
    - do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do czasu upływu terminu ważności orzeczenia nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2025 r.
 
WAŻNOŚĆ KARTY
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie” jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość Użytkownika Karty. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest z wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
 
KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ
Realizator Programu może cofnąć Użytkownikowi uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z Karty poprzez użyczanie bądź odstępowanie Karty osobom nieupoważnionym.
 
ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
ZAŁĄCZNIKI

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.