Ogłaszamy drugi termin naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na Państwa wnioski czekamy do 28 czerwca 2024 roku.

Po przyznaniu środków finansowych w pierwszym naborze do rozdysponowania pozostało jeszcze 154.049,11 zł.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty:

  1. decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczy wniosek;
  2. aktualny odpis z księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego inny dokument potwierdzający sposób władania do nieruchomości;
  3. kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski;
  4. przewidywany harmonogram prac objętych dotacją;
  5. zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót lub orzeczenie właściwego organu nadzoru budowlanego, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym. W przypadku prac przy zabytku ruchomym należy dołączyć ponadto program prac;
  6. dokumentację fotograficzną aktualnego stanu technicznego zabytku objętego wnioskiem o dofinansowanie w postaci papierowej lub cyfrowej.

Wszystkie dokumenty dotyczące dotacji dostępne poniżej: