Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim