Nieruchomości niezamieszkałe – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do nieruchomości niezamieszkałych zaliczają się:
1) placówki handlowe,
2) placówki usługowe,
3) zakłady produkcyjne,
4) placówki oświatowe,
5) lokale gastronomiczne,
6) hotele,
7) placówki służby zdrowia,
8) budynki użyteczności publicznej, w tym urzędy administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych, sądów, prokuratury, policji, innych służb i inspekcji, z wyłączeniem położonych na terenach zamkniętych,
9) wydzielone części domów mieszkalnych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w wyniku której wytwarzane są odpady komunalne.
Po 1 lipca 2013r. właściciele ww. nieruchomości nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i uchwałami Rady Miejskiej w Żarach w tym zakresie, właściciele realizują przez:
1. zawarcie umowy z właściwym podmiotem, którym jest:
1) gminna jednostka organizacyjna:
a) prowadząca działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
2) przedsiębiorca:
a) jeśli chodzi o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,
b) jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wpisany do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2, tj. do rejestru działalności regulowanej (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. zapłacenie za wykonaną usługę,
3. udokumentowanie wykonania obowiązku przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
Wykonanie tego obowiązku polega na udokumentowanym korzystaniu przez właściciela nieruchomości z usług odpowiedniego podmiotu. Jeżeli właściciel nieruchomości jest obowiązany przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do udokumentowania korzystania z usług odpowiedniego podmiotu przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, to brak udokumentowania przesądza, że obowiązek z art. 5 ust. 1 pkt 3b nie został wykonany, a to wyczerpuje znamiona wykroczenia.