Ciepłe mieszkanie

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 21 szt.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu się naboru wniosków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program skierowany  jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.
W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na:
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i  potrwa do dnia 31.12.2025 roku.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców – wejście B bądź wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Żarach lub poprzez ePUPAP – skrzynka EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP
WAŻNE !
 1. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
 2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Żary o statusie miejskim.
 3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie lub prowadzona działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej
Więcej informacji o programie można uzyskać na:
 • stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”
  tj.: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie)
oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl/
(zakładka: Ciepłe Mieszkanie).
 • telefonicznie pod nr 68 452 60 54 lub 68 470 83 69
Wykaz dokumentów  do pobrania w załączniku poniżej: