Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ramowym), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej dalej „ustawą”). POPC jest jednym z 6 krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, określającej strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Celem POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel tematyczny (CT) 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, będącego jednym z 11 celów tematycznych polityki spójności wyznaczonych na poziomie całej UE.
Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
W ramach osi wspierana będzie poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez szerokie spektrum podmiotów m.in. administracyjnych, oświatowych, opiekuńczych. Wdrażane będą przedsięwzięcia rozwijające potencjał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej, z możliwością wykorzystania rozwiązań chmury obliczeniowej. Ww. inwestycje przyczynią się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i skrócą czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Ponadto przewiduje się realizację projektów mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. Realizowany będzie również proces digitalizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej mający na celu usprawnienie komunikacji do skutecznej walki z pandemią COVID-19.
Gmina Żary o statusie miejskim na realizację przedmiotowego programu otrzymała dofinasowanie w kwocie 100.000,00 zł