Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rodzinnym Ogrodom Działkowym z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi ogrodów działkowych.

Kto może się ubiegać?
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy.

Na co dotacja?
Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach bądź za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP.

Termin realizacji zadania
ROD zobowiązane jest do końcowego rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.

Wymagane dokumenty:
– Wniosek o udzielenie dotacji,
– Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– Kopie dokumentów uprawniających do realizacji zadania, jeżeli wymagane jest to odrębnymi przepisami, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),
– Oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku,
– Projekt planowanej inwestycji (jeśli ROD posiada) albo szczegółowy opis planowanej inwestycji dokonany w sposób umożliwiający określenie kosztów jej realizacji.

Załączniki do pobrania: