Informacja o porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej w Żarach

LV sesja Rady Miejskiej w Żarach została zwołana na dzień 29 sierpnia 2023 r. na godz. 9:30.

Sesja odbędzie się o w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach przy pl. Rynek 1-5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LIII i LIV sesji Rady.
 4. Informacja Burmistrza z pracy organu wykonawczego między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia i realizacji programu Żarska Karta Seniora.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Bajka w Żarach w roku szkolnym 2023-2024
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawienia się bez dalszego biegu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 18. Informacja nt. stanu prawnego radnej Anny Słodkowskiej
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Komunikaty i powiadomienia.