Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 22.04.2024 r. do dnia 10.05.2024 r.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:

  • demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2022 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej,

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2024 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP.

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 452 60 54

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

– wniosek o dofinansowanie
– oświadczenie o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania azbest
– ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o realizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
– zgoda współwłaścicieli
– informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania azbest    

Źródło zdjęcia: www.gov.pl