• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0,00% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
  • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 31,25%
  • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych- 11,99%