– Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0,01% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
– Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 36,97%
– Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych- 12,05%