Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Pieszo, czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach”.
Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
KWOTA DOFINANSOWANIA: 365.039,14zł.
Całkowita wartość projektu: 429.457,82 zł
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Żary o statusie miejskim.
W ramach projektu przewidziano:
1. wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze gminnej klasy Z – ul. Żagańska, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Szpitalną;
2. zakup i montaż wyświetlaczy prędkości w 10 lokalizacjach na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na drogach gminnych:
  • ul. Zielonogórska,
  • ul. Zgorzelecka,
  • al. Jana Pawła II,
  • ul. Żagańska,
  • ul. Moniuszki,
  • ul. Katowicka,
  • ul. Okrzei,
  • al. Wojska Polskiego,
  • ul. Piastowska,
  • ul. Czerwonego Krzyża;
3. zakup mobilnych miasteczek rowerowych, które zostaną przekazane szkołom podstawowym zlokalizowanym w gminie Żary o statusie miejskim.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
1) adresu e-mail: e-mail
Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca:
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.