Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
W ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Gmina Żary o statusie miejskim pozyskała dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne:

I. W ramach 1 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

1. Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach.
Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, przebudowę zjazdów, chodników,budowę zatok parkingowych, ciągów pieszych, przebudowę skrzyżowań, renowację istniejącej i budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, rozbiórkę starej i budowę nowej linii oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych z oprawami typu LED, urządzenie zieleni.
Inwestycja zakończona w lipcu 2023 r.
Wykonawcą była firma M&J Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary.
Wartość zadania ogółem: 10 068 221,57 zł.
Dofinansowanie: 9 405 000,00 zł.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach.
Inwestycja dotyczy kompleksowej termomodernizacji zabytkowego budynku użyteczności publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie podłogi przy gruncie i dachów, wymianę drzwi zewnętrznych i okien, uzupełnienie źródeł ciepła o powietrzną pompę ciepła, wymianę źródeł światła na oświetlenie typu LED, montaż automatyki do sterowania systemem c.o. i oświetleniem z wykorzystaniem TIK, montaż klimatyzacji.
Inwestycję wykonuje ZISICO Sp. z o.o.: ul. Koszarowa 6C, 67-300 Szprotawa na podstawie umowy zawartej 13.07.2022 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 03.05.2024 r.
Wartość zadania ogółem: 4 246 000,00 zł.
Dofinansowanie: 3 690 000,00 zł.

II. W ramach 2 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

1. Przebudowa ulicy Bohaterów Getta w Żarach wraz z drogami przyległymi (ul. Nadrzeczna, ul. Zielona, ul. Żurawia, ul. Kwiatowa, ul. Pszenna).
Inwestycja dotyczy przebudowy głównej arterii komunikacyjnej miasta Żary wraz z przyległymi drogami o łącznej długości ok. 1600 mb. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej nawierzchni asfaltowej ulic, budowę chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego z kostki betonowej, przebudowę skrzyżowań, zjazdów, przebudowę 3 obiektów mostowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, rozbiórkę starej i budowę nowej linii oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych z oprawami typu LED, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną, urządzenie zieleni.
Inwestycję wykonuje TANDEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań na podstawie umowy zawartej 10.03.2023 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2024 r.
Wartość zadania ogółem: 23 734 248,79 zł.
Dofinansowanie: 8 976 000,00 zł.

2. Przebudowa ulicy Śląskiej w Żarach.
Opis inwestycji: Istniejąca jezdnia ul. Śląskiej posiada obecnie nawierzchnię utwardzoną gruntową oraz z kostki betonowej, a jej szerokość i spadki poprzeczne i podłużne są zmienne. Odwodnienie w zakresie opracowywanego odcinka odbywa się powierzchniowo oraz lokalnie poprzez wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ul. Smoczyka projektowana jest w zakresie wymiany konstrukcji jezdni, zjazdów, zatok parkingowych, budowę dojść do posesji i miejsc gromadzenia odpadów, ciągów pieszych, przebudowę istniejących skrzyżowań, uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych pochodzących z pasa drogowego i przyległych posesji poprzez budowę jednego głównego kolektora deszczowego oraz budowę doświetleń przejść dla pieszych. Charakterystyka projektowanego odcinka ul. Śląskiej: – długość ulicy – ok. 440 m – kategoria ulicy – Gminna – klasa techniczna – L – kategoria ruchu – KR2 – szerokość jezdni – 6,0 m – ulica dwukierunkowa.
Inwestycję wykonuje “M&J” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary na podstawie umowy zawartej 22.05.2023 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 18.11.2023 r.
Wartość zadania ogółem: 3 600 000,00 zł.
dofinansowanie 2 850 000,00 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach.
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego. Zakres inwestycji obejmuje branżę drogową, sanitarną i elektryczną. Branża drogowa. Odcinki drogi ul. Moniuszki oraz ul. Żabikowskiej zaprojektowano jako dwukierunkowe o szerokości 6,0 m. W związku ze zmianą istniejącego przebiegu jezdni oraz jej szerokości, przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania znajdujące się wzdłuż projektowanego przebiegu ulic w sposób zapewniający sprawną komunikację uczestników ruchu. Przebudowywany odcinek ul. Strzelców pomiędzy ul. Lotników a ul. Moniuszki zaprojektowano jako jednokierunkowy o szerokości 4,0 m z kierunkiem ruchu pojazdów od ul. Lotników do ul. Moniuszki. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostaną zatoki autobusowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe, istniejące zjazdy indywidualne i publiczne oraz wybudowane zostaną nowe zjazdy. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako bitumiczną. Nawierzchnie na zatokach autobusowych zaprojektowano z kostki granitowej, a nawierzchnie na zjazdach, chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, opaskach przy budynkach oraz zatokach parkingowych – z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa. Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. W związku ze złym stanem technicznym istniejących kanałów deszczowych (wynikającym z przeprowadzonej inspekcji TV) oraz koniecznością zwiększenia średnicy projektowanych kanałów deszczowych, zachodzi konieczność demontażu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych kanałów deszczowych Ø300-800mm. Branża elektryczna. Wykonane zostanie oświetlenie jezdni oraz oświetlenie przejść dla pieszych, przy zastosowaniu opraw z LED–owym źródłem światła.
Inwestycję wykonuje “M&J” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Aleja Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary na podstawie umowy zawartej 22.05.2023 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 04.09.2024 r.
Wartość zadania ogółem: 15 700 000,00 zł.
Dofinansowanie: 8 960 000,00 zł.

III. W ramach 3 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych (PGR).

1. Remont Biblioteki w Żarach w zakresie poprawy stanu technicznego budynku oraz zapewnienia dostępności.
Zadanie obejmuje działanie na dwóch płaszczyznach. Pierwsza mająca za zadanie poprawę stanu technicznego oraz zatrzymanie procesu degradacji zabytkowej struktury. Druga zapewniająca dostępność dla jak największej ilości czytelników oraz uczestników innych działań biblioteki.
Wykonanie remontu w zakresie poprawy stanu technicznego budynku zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową (Etap I realizacja w formule wybuduj):
1) Wzmocnienie fundamentów wschodniej bryły budynku poprzez iniekcje geopolimerowe w celu ustabilizowania obsuwającego się gruntu pod fundamentem;
2) Spięcie pęknięć ścian elewacji, stropów i ścian wewnętrznych klamrami stalowymi w celu ustabilizowania bryły budynku;
3) Wykonanie badań konserwatorskich tynków wewnętrznych budynku;
4) Renowacja ścian elewacji, dachu, ścian wewnętrznych, stolarki okiennej i podłóg w pomieszczeniach w których wystąpiły pęknięcia. Odtworzenie zniszczonych elementów dekoracyjnych na elewacji budynku;
5) Remont nieszczelnej kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej budynku;
6) Wymiana nieszczelnego, głównego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wpięcie jej do kolektora.

Wykonanie remontu w zakresie zapewnienia dostępności (Etap II w formule zaprojektuj i wybuduj):
1) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przystosowania budynku na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie mobilności (uzgodnienie z LWKZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę);
2) Remont schodów zewnętrznych i przygotowania ich do montażu platformy schodowej;
3) Remont klatek schodowych;
4) Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych z aluminiowej na miedzianą;
5) Remont niesprawnej instalacji wodociągowej wraz z wymianą przyłącza głównego; 6) Remont toalet w tym 1 dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku;
7) Wymiana poręczy i dostosowanie ich do zamontowania platformy schodowej;
8) Malowanie ścian;
9) Zakup i montaż dwóch samoobsługowych platform schodowych (zewnętrznej i wewnętrznej).
Powyższe etapy realizowane będą w ramach jednego kontraktu.
Planowana wartość inwestycji: 800 000,00 zł
Dofinansowanie: 784 000,00 zł.
Przewidywany termin wykonania inwestycji: 30.06.2025 r.
Promesa wstępna została przyznana 30.05.2023 r.

2. Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach.
Przedmiotem zadania jest budowa drogi ul. Brzoskwiniowej w Żarach wraz z
odwodnieniem. Dla zamierzenia została opracowana jedna dokumentacja projektowa oraz uzyskano jedno pozwolenie na budowę. Długość odcinka drogi do wykonania wynosi ok. 170 m. Teren objęty inwestycją posiada na całej swej powierzchni nawierzchnię gruntową. Generalnie dominuje tu typowa zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa domków szeregowych. Odwodnienie w zakresie opracowywanego odcinka odbywa się powierzchniowo. Brak jest oświetlenia ulicznego. Odcinek drogi zaprojektowano jako dwukierunkowy o szerokości jezdni 6,0m. W ciągu budowanej drogi przewidziano utwardzenie pobocza, budowę zjazdów oraz dojść do posesji i miejsc gromadzenia odpadów, przewidziano również przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Budowlanych na drogę wewnętrzną – ul. Brzoskwiniową. Nawierzchnię ul. Brzoskwiniowej zaprojektowano z kostki betonowej. Odwodnienie odcinka drogi zapewnione zostanie poprzez wpusty uliczne i projektowaną kanalizację deszczową o długości 100,00 mb.
Inwestycja zakończona 25.04.2023 r. Wykonawcą była firma Wiktor Kamzelski Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAMBUD: ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól.
Wartość zadania ogółem: 590 922,21 zł.
Dofinansowanie: 535 003,32 zł.

IV. W ramach 6 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych (PGR).

1. Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez rozbiórkę obiektow poprzemysłowych w Żarach.
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynków przemysłowych wraz z wiatą żelbetową oraz rampą po byłej cegielni przy ul. Powstańców Wielkopolskich, działka Nr 426/2, obręb 0005 w Żarach . W ramach inwestycji planuje się przystąpić do rozbiórki 7 budynków przemysłowych, w szczególności poprzez rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), rozebranie płyt dachowych żelbetowych budynku wiaty oraz rampy transportu surowca, przewracanie lub rozebranie murów i słupów z cegły, rozebranie ław, stóp i betonowych fundamentów pod maszyny, załadunek gruzu koparko-ładowarką i wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi z terenu rozbiórki wraz z jego utylizacją. Realizacja inwestycji pozwoli z jednej strony wyeliminować wystąpienie zagrożenia dla ludzi i mienia oraz zabezpieczyć nieruchomość przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, w tym nie wykluczając kradzieże, włamania, zniszczenie mienia, dewastacje, wandalizm, ryzyko pożaru itp., a z drugiej pozyskać przez Gminę niezwykle atrakcyjnego terenu inwestycyjnego.
Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego tworzenia nowych terenów inwestycyjnych ma duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności gospodarczej miasta Żary, bazującego w dużej mierze na walorach środowiska naturalnego. Podstawą budowania regionalnej oferty inwestycyjnej, poza uzbrojeniem, cechą terenu i jego przeznaczaniem oraz stanem prawnym, jest jego usytuowanie. Z perspektywy inwestora zasadne jest oczekiwanie spełnienia wszystkich tych kryteriów. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, z szerokimi możliwościami jej dostępności, zaliczana jest do trwałych czynników, które przesądzają o poziomie konkurencyjności regionu. Wpływa ona na efektywność funkcjonowania i możliwość rozwoju gospodarki lokalnej. Przygotowanie obszarów o największej atrakcyjności inwestycyjnej powinno stanowić zachętę nie tylko dla lokalnych przedsiębiorców, ale również inwestorów zewnętrznych, jak również powinno być początkiem inwestycji, a oczekiwanym efektem rozwój regionu.
Planowana wartość zadania: 3 100 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł.
Przewidywany termin wykonania inwestycji: 30.06.2025 r.
Promesa wstępna została przyznana 21.09.2023 r.

V. W ramach 8 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

1. Budowa hali sportowej „Centrum Sportów Leśna” w Żarach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku ” Centrum Sportów Leśna” w Żarach wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie kompleksu sportowego SYRENA w Żarach. Inwestycja obejmuje również rozbiórkę budynku, w którym obecnie prowadzone są zajęcia sportów walki, a który z uwagi na swój stan techniczny nie nadaje się do modernizacji. Planowana inwestycja została usytuowana na działkach nr 668/5, 668/4 oraz 669/1 obręb 0006 przy ul. Leśnej w Żarach, będących własnością Gminy Żary o statusie miejskim.
W zakres inwestycji wchodzi również:
a) podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnętrzne w tym:
– kanalizacja sanitarna wraz z przebudową odcinków kolidujących,
– instalacja wewnętrzna odprowadzenia wód opadowych,
– instalacja wodociągowa wraz z przebudową odcinków kolidujących,
– instalacja ciepłownicza,
– instalacja elektryczna;
b) zagospodarowanie terenu w tym:
– ciągi piesze,
– parking przed budynkiem (2 miejsca dla osób niepełnosprawnych + 4 miejsca postojowe),
– schody zewnętrzne,
– platforma dla osób niepełnosprawnych,
– budowa ogrodzenia (systemowe z paneli ażurowych),
– ścianka oporowa,
– budowa podziemnego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe.

Obiekt będzie spełniał przede wszystkim funkcje obiektu treningowego dla trenujących zawodników klubów sportowych w Żarach, udostępniony będzie również mieszkańcom gminy preferujących aktywny tryb życia. Budynek składa się z dwóch części funkcjonalnych tj. sali treningowej oraz zaplecza socjalnego i sanitarnego.
Dominującą część obiektu stanowi sala treningowa o tafli sportowej 354,03 m2 oraz średniej wysokości 4,75 m oraz rozkładana widownia w poziomie podłogi sportowej o łącznej pojemności 60 miejsc siedzących. Z sali treningowej, zaprojektowano cztery wyjścia ewakuacyjne, pierwsze bezpośrednio na urządzony teren, pozostałe poprzez zaplecze socjalne również na teren przyległy.
Planowany obiekt tworzy zwartą bryłę na planie prostokąta o powierzchni zabudowy 916,99 m2, powierzchnia użytkowa: 802,43m3, kubatura: 5 272,72 m3.
W budynku zaplanowano układy szatniowo – sanitarne (4 szatnie, pomieszczenia z natryskami, łazienka, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne). Ponadto, zaplanowano w obiekcie m.in. salę konferencyjną, pomieszczenie trenerskie, siłownię oraz magazyn sprzętu.
Planowana wartość zadania: 9 000 000,00 zł
Dofinansowanie: 8 000 000,00 zł.
Przewidywany termin wykonania inwestycji: 31.03.2026 r.
Promesa wstępna została przyznana 12.10.2023 r.