03.03.2022 r. Członkowie naszego Zespołu Miejskiego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Związku Władz Lokalnych i Regionalnych Norwegii, Związku Miast Polskich, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem rozmów było przede wszystkim nawiązanie współpracy z gminą lub inną jednostką administracji publicznej z Państw darczyńców w ramach realizowanego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

Meeting of the Municipal Team with representatives of the donor countries, APTC and MF&RP

03/03/2022 Members of our Municipal Team participated in a meeting with representatives of the Union of Local and Regional Authorities of Norway, the Association of Polish Towns and Cities, the Ministry of Funds and Regional Policy. The subject of the talks was primarily establishing cooperation with a commune or other public administration unit from the donor countries as part of the implementation of “Żary, I want to live here!!!” project .
“Żary, I want to live here!!!” project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the “Local Development” program