Za nami spotkanie z mieszkańcami w sprawie systemu monitorowania jakości powietrza w naszym mieście.
Frekwencja tym razem nie dopisała, ale dziękujemy, tym którzy byli obecni i poświęcili swój czas.
Co zakłada nowy system monitowania powietrza w Żarach?
– redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę jakości życia mieszkańców miasta Żary;
– budowę systemu techniczno-informatycznego monitoringu jakości powietrza w mieście;
– uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o jakości powietrza w mieście i obszarach przylegających;
– udostępnianie online informacji o bieżącej i przewidywanej jakości powietrza w dowolnym punkcie miasta;
– opracowanie i budowę modelu symulacyjnego, w tym mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza;
– zmniejszenie zjawiska SMOG poprzez wdrażanie działań redukujących emisję zanieczyszczeń w oparciu o naukowe rekomendacje dostarczane przez system.
Mamy nadzieję, że cele zostaną osiągnięte nie mniej jednak każdy z nas może dołożyć swoją „cegiełkę” do czystego powietrza, aby wszystkim żyło się lepiej.
Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko!
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny

Air quality monitoring system – meeting with residents

We have just had a meeting with our residents regarding the air quality monitoring system in our town. The attendance was poor this time, but we would still like to thank those who were present and decided to spend that time with us.
What does the new air monitoring system in Żary involve?
– reducing air pollution and improving the quality of life of the inhabitants of Żary;
– developing the technical and IT system for monitoring air quality in the town;
– obtaining full and reliable information on air quality in the town and its adjacent areas;
– providing online information on current and expected air quality indicators at any location in the town;
– designing and developing a simulation model, including a map of the spread of air pollution;
– reducing the SMOG phenomenon by implementing measures to curb pollutant emissions based on scientific recommendations provided by the system.
We hope that the goals will be achieved, but we should also remember that each of us may contribute to cleaner air to make everyone’s lives better.
Let’s take care of our environment together!
“Żary, I want to live here!!!” Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the “Local Development” program