Burmistrz Miasta Żary – Danuta Madej wraz z Wiceburmistrzem – Patrykiem Falińskim w dniu dzisiejszym podpisali umowę z firmą DHI POLSKA na opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Żary w ramach projektu “Żary, tu chcę żyć!!!”

Zadanie obejmuje:

  • kampanię pomiarową obejmująca dwa pełne miesiące w okresie występowania opadów intensywnych, 6 stanowisk pomiaru przepływu w kanałach deszczowych i wskazanych odcinków sieci sanitarnej, i co najmniej 2 stanowiska deszczomierzowe;
  • inwentaryzację zlewni deszczowych, rowów melioracyjnych, wód płynących i urządzeń wodnych, sieci kanalizacji deszczowej i wskazanych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Żary oraz analiza ich aktualnego stanu;
  • opracowanie modeli symulacyjnych sieci deszczowej oraz wskazanych odcinków kanalizacji sanitarnej skalibrowanych w oparciu o rezultaty kampanii pomiarowej;
  • analiza systemu przy użyciu modelu symulacyjnego. Określenie punktów krytycznych kanalizacji i rezerw hydraulicznych sieci kanałów.
  • oprogramowanie komputerowe, które będzie pozwalało na wizualizację i udostępnianie za pośrednictwem platformy informacyjnej on-line danych pomiarowych wraz z jego wdrożeniem;
  • opracowanie planu potencjału terenu sprzyjającego retencji i wdrożenia zielonej infrastruktury;
  • zestawienie rozwiązań infrastruktury sieciowej, prac modernizacyjnych oraz założeń systemu monitoringu. Opracowanie koncepcji docelowego monitoringu sieci kanalizacji deszczowej;
  • opracowanie map podziału zlewni dla analizowanego terenu wraz z opisem cieków powierzchniowych i wód stojących, oraz mapy warunków hydrogeologicznych m.in. z zaznaczeniem głębokości występowania pierwszego (przypowierzchniowego) poziomu wód gruntowych. Opracowanie koncepcji projektowej z oszacowaniem wstępnych kosztów realizacji rozbudowy kanalizacji deszczowej.

Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

Dowiedz się więcej

Logotyp Iceland Liechtenstein Norway grants